Felkészülés a munkaügyi ellenőrzésre


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

2015. június-júliusban a munkaügyi felügyelőségek a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzést tartanak. Az ellenőrzés kiterjed a munkaszerződések alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére is.


Az ellenőrzésre történő felkészülés során célszerű a munkaviszony létesítésének valamennyi alaki és tartalmi feltételét még az esetleges hatósági ellenőrzést megelőzően, „házon belül” felülvizsgálni. Ennek keretei között elsősorban az alábbi területekre kell kiemelt figyelmet fordítani.

A munkaviszony létesítésének életkori feltételei alapján munkavállaló az lehet, aki a 16. életévét betöltötte. Ettől eltérően az iskolai szünet alatt az a 15. életévét betöltött tanuló, is létesíthet munkaviszonyt, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. Egyes, jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenységek keretében 16. életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható, ehhez azonban a gyámhatóság engedélyére van szükség.

A munkavállalók biztosítási jogviszonyának létesítését (azaz a munkaviszony kezdetét) legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelenteni. Amennyiben a bejelentés – például adminisztratív hiba miatt – elmaradt, azt haladéktalanul pótolni kell. Amennyiben a munkáltató a bejelentést a hatósági ellenőrzés megkezdése előtt nem pótolja, úgy az fekete foglalkoztatásnak minősül, ami egyrészt köztelező bírságolás tárgykörébe esik, másrészről magával vonja a rendezetlen munkaügyi kapcsolatok megállapítását is, ami a hatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 évig kizárja a munkáltatót az állami támogatások igénybe vételéből. A bejelentések megtételének ellenőrzése során figyelemmel kell lenni arra, hogy az elektronikus úton tett bejelentésekről minden esetben visszaigazolást küld az adóhatóság. Abban az esetben, ha ez a visszaigazolás elmaradt, mindenképpen tisztázni kell a bejelentés státuszát, ugyanis elképzelhető, hogy az nem érkezett meg megfelelő módon az adóhatósághoz. Önmagában a bejelentés elküldése – avisszaigazolás nélkül – nem elegendő, amennyiben az a hatósághoz nem érkezett meg, úgy a munkáltató a fentebb ismertetett szankciókkal számolhat.

A biztosítási jogviszony adóhatósági bejelentése mellett a munkáltatónak figyelemmel kell lenni a munkaviszony létesítésének alaki és tartalmi követelményeire is. A munkavállalóval a munkába lépést megelőzően írásban kell munkaszerződést kötni. A munkaszerződésnek – a felek megnevezésén túl – tartalmaznia kell legalább a munkavállaló munkakörét és alapbérét is. Az alapbér megállapítása során be kell tartani a minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

A munkaszerződések tartalmi felülvizsgálata során a kötelező elemeken túl különös hangsúlyt kell fektetni a felek megállapodásaira is. Így például a munkaidő tekintetében meg kell bizonyosodni arról, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók munkaszerződésében biztosan szerepel a részmunkaidőre és annak mértékére vonatkozó egyértelmű rendelkezés, vagy éppen a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetében a hosszabb teljes napi munkaidőről szóló megállapodás.

A munkaszerződés mellett a munkáltatónak, a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót:

a napi munkaidőről,
az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,
a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,
a munkakörbe tartozó feladatokról,
a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint
 a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá
arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

Az a)-c), és e)-f) pontjában előírt tájékoztatás jogszabályra, kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható. A d) pont szerinti tájékoztatás a munkavállaló munkaköri leírásának kiadásával teljesíthető.

A tájékoztatót és a munkaköri leírást célszerű két példányban elkészíteni, amelyből egy példányt a munkavállaló kap meg, egy példányon pedig aláírásával igazolja, hogy a dokumentumokat átvette. Amennyiben a tájékoztató tartalmában változás következik be, arról a munkavállalókat ugyancsak írásban, 15 napon belül tájékoztatni kell.

Abban az esetben, ha a munkáltató akár a munkaszerződés, akár a tájékoztató megfelelő tartalommal történő kiadását elmulasztotta, úgy azt haladéktalanul pótolni kell. A hatósági ellenőrzés során lényegesen kedvezőbb elbírálás alá esik például a munkavállalói tájékoztató késedelmes kiadása, mint annak elmaradása.


Kapcsolódó cikkek

2023. december 6.

A vendégmunkás törvény visszavonásának hatása a harmadik országbeliek foglalkoztatására

A vendégmunkások hazai foglalkoztatásáról szóló törvény 2023. november 1-jén lépett volna hatályba, azonban a Kormány még októberben úgy döntött, hogy a kihirdetett jogszabályt visszavonja és új törvényjavaslatot készít elő. Az érintetti kör mindenesetre továbbra is dolgozhat Magyarországon, foglalkoztatásukra pedig – ahogy eddig is – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Harmtv.) szabályai vonatkoznak.