A jóteljesítési garanciára az óvadék szabályai az irányadók


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az építési-vállalkozási szerződések körében alkalmazott ún. jóteljesítési garancia annak biztosítására szolgál, hogy a megrendelő a visszatartott vállalkozói díjból elégítse ki a hibás teljesítésből eredő esetleges követeléseit, ha a kivitelező a jótállási, szavatossági alapon fennálló kötelezettségeit nem teljesítené. Az ilyen megállapodás tartalmilag megfelel az óvadék nyújtásának, ezért arra az óvadék szabályai az irányadók – a Szegedi Ítélőtábla eseti döntése.


Ami a tényállást illeti, a felperes és az alperesi jogelőd Cs. Megyei Önkormányzat között 2005. március 21-én vállalkozási szerződés jött létre a Cs., külterület, 030/31. helyrajzi szám alatti ingatlanon megvalósuló A. Fogyatékos Otthon beruházási munkálataira nettó 694 266 291 Ft-os átalány vállalkozói díj mellett. A teljesítési határidőt 2006. szeptember 12-ben határozták meg. A vállalkozói díj tartalmazta a várható pótmunkák ellenértékére tartalékolt nettó 80 000 000 Ft-ot is. A vállalkozási szerződés III.3.23. pontjában a felek úgy állapodtak meg, hogy a megrendelő a végszámlából a szerződéses összeg 5%-át az utolsó hiánypótlás elvégzéséig, további 1%-át pedig a használatbavételi engedély kiadásáig visszatartja. A szerződés IV.3.78. pontjában a vállalkozó kötelezettséget vállalt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától kezdődően az elvégzett munkákra és beépített anyagokra, berendezésekre, leszállított eszközökre 30 hónap jóteljesítési garanciát ad bankgarancia vagy készpénz formájában, amelyet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 15 napon belül a megrendelőnek átad. A jóteljesítési garancia mértéke 15 000 000 Ft.

 

A felek 2006. szeptember 8-án módosították a szerződést és bruttó 100 000 000 Ft értékű pótmunka-megrendelést rögzítettek 2007. április 30-ai teljesítési határidővel.

2006. december 18-án a felperes hiba- és hiánylista felvétele mellett átadta az építményt, egyben benyújtotta a hiánypótlás összegével csökkentett, az elkészült kivitelezés mértékéhez igazodó végszámláját bruttó 125 937 316 Ft összegben a Cs. Megyei Önkormányzathoz, és a 15 000 000 Ft összegű jóteljesítési bankgaranciát rendelkezésre bocsátotta. Az alperesi jogelőd a végszámlát befogadta, az azon szereplő vállalkozói díjat megfizette, visszatartott azonban bruttó 41 655 978 Ft-ot, amely a szerződéses díj 5%-a.

A felperes 2007. február 20-án értesítette a Cs. Megyei Önkormányzatot, hogy a gazdasági helyzetében bekövetkezett ellehetetlenülésre tekintettel a területről levonul, továbbiakban a kivitelezést nem tudja befejezni.

A felperes a vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségének 95%-os mértékben tett eleget.

Az alperesi jogelőd 2007. április 13-án vállalkozási szerződést kötött a kivitelezési munkák befejezésére, a használatbavételi engedélyhez szükséges munkálatok elvégzésére a D. Kft.-vel. A vállalkozói díj összege megegyezett a felperesi vállalkozási szerződés visszatartott 5%-ával, bruttó 41 655 978 Ft volt.

Az alperesi jogelőd 2007. március 30-án lehívta a 15 000 000 Ft-os bankgaranciát, melyből 10 876 120 Ft-ot használt fel a felperes hibás teljesítése kapcsán a kijavítás költségeire.

A Cs. Megyei Önkormányzat és a felperes között 2002. február 15-én vállalkozási szerződés jött létre az M.-i D. Kórház és Rendelőintézet rekonstrukciós munkáira bruttó 945 943 855 Ft-os átalány vállalkozói díj mellett. A szerződés III.73. pontja szerint a felperesi vállalkozó a végleges műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától kezdődően az ajánlat szerinti garanciaidőt követő 2 hónapig terjedő időszakra jóteljesítési garanciát vállal bankgarancia formájában, melyet a műszaki átadás-átvételi eljáráskor a megrendelőnek átad. A bankgarancia összege az első évre a bruttó vállalási árra vetített 5%, a második évre 3%, azt követően pedig 1%. A felperes 2006. június 1-jén 9 459 439 Ft összegben bankgaranciát nyújtott az alperesi jogelődnek, aki a teljes összeget lehívta 2007. április 12-én. Ebből javítási munkákra 4 150 764 Ft-ot fordított, a fennmaradó 5 308 675 Ft nem került felhasználásra. A becsült javítási költség bruttó 10 618 978 Ft.

A B. Kft. hitelező kérelmére a bíróság a 2007. március 30-án kelt végzésével megállapította a felperes fizetésképtelenségét. A végzés 2007. április 12-én jogerőre emelkedett, a közzététel időpontja 2007. május 3. napja.

A felszámoló a Cs. Megyei Önkormányzatot 4 932 310 Ft összegű hitelezői igényével hitelezőként tartja nyilván.

A Cs. Megyei Önkormányzat törvényi jogutódja [2011. évi CLIV. tv. 10. §, 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. §, 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat 1. pontja] a Cs. Fogyatékos Otthon vonatkozásában az I. rendű alperes, míg az M.-i D. Kórház és Rendelőintézet vonatkozásában a II. rendű alperes.

 

A kereset tartalma

A felperes keresetében az I. rendű alperest 41 655 978 Ft és járulékai megfizetésére vállalkozóidíj-hátralék, 15 000 000 Ft és járulékai megfizetésére kártérítés jogcímén kérte kötelezni, míg a II. rendű alperest ugyancsak kártérítés címén 9 459 439 Ft és járulékai megfizetésére. Érvelése szerint mind a visszatartott vállalkozói díj, mind a nyújtott bankgarancia vonatkozásában az óvadék szabályait kell alkalmazni a bírói gyakorlat szerint. Erre figyelemmel az 1991. évi XLIX. tv. (a továbbiakban: Csődtv.) 38. § (5) bekezdése alapján az alperesek csak a felszámolás közzétételétől számított 3 hónapos határidőn belül voltak jogosultak az óvadékból való közvetlen kielégítésre, ezt követően a fel nem használt összeget – elszámolási kötelezettség mellett – a felszámoló rendelkezésére kellett volna bocsátaniuk, amit elmulasztottak.

Az I. rendű alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Hivatkozott arra, hogy a visszatartott összeg valójában vállalkozói díj, amely azért nem került kifizetésre, mert a felperes szerződéses kötelezettségének nem tett eleget. Arra az esetre, ha a bíróság – osztva a felperes jogi álláspontját – azt mégis óvadéknak tekintené, kiemelte, a teljes összeget a 3 hónapos jogszabályi határidőn belül felhasználta. Ebben a körben utalt a D. Kft.-vel létrejött szerződésére, amelynek megkötésére éppen amiatt került sor, hogy a felperes a kivitelezést nem fejezte be.

A II. rendű alperes ellenkérelme szintén a kereset elutasítására irányult. Előadta, hogy a követelt összeget, a lehívott bankgaranciát teljes egészében a felperesi kivitelezési hibák kijavítására fordította, az azonban a javítások összköltségét nem fedezte. Egyidejűleg előterjesztett viszontkeresetében 10 618 978 Ft megfizetésére kérte kötelezni a felperest hibás teljesítésére tekintettel, kijavítási költségként.

 

Az elsőfokú bíróság eljárása

Az elsőfokú bíróság ítéletével az I. rendű alperest 36 723 668 Ft és járulékai megfizetésére kötelezte, ezt meghaladóan a keresetet, valamint a II. rendű alperes viszontkeresetét elutasította. Határozatának indokolásában kifejtette, az I. rendű alperestől követelt 41 655 978 Ft megegyezik a 2005. március 21. napján megkötött vállalkozási szerződésből visszatartott vállalkozói díj összegével, amelyre az egységes bírói gyakorlat az óvadék szabályait rendeli alkalmazni. A Csődtv. 38. § (5) bekezdése alapján megállapította, az alperesi jogelőd mint az óvadék jogosultja, a felszámolás kezdő időpontjától, azaz 2007. május 3. napjától számított 3 hónapon belül nem élt az óvadékból való közvetlen kielégítés jogával, ami azzal a következménnyel jár, hogy az óvadék összegét a felszámolási vagyonba vissza kell szolgáltatnia. Ez az összeg azonban csökkentendő az alperesi jogelőd azon hitelezői igényével, amelyet a felperes felszámolója 4 932 310 Ft-ban nyilvántartásba vett és visszaigazolt. A felperes által a 15 millió Ft-os bankgarancia kapcsán érvényesített kereseti kérelmet arra hivatkozással találta alaptalannak, hogy az alperesi jogelőd mint jogosult, a jóteljesítési bankgarancia összegét a felperes hibás teljesítéséhez kapcsolódó szavatossági igénye kielégítésére fordította. A II. rendű alperes viszontkeresete kapcsán rámutatott, annak előterjesztésére a felszámolás kezdő időpontját követően került sor, ezért a Csődtv. 38. § (3) bekezdése szerint az csak a felszámolás keretei között érvényesíthető.

 

A fellebbezés tartalma

Az ítélet ellen a felperes és az I. rendű alperes élt fellebbezéssel. A felperes jogorvoslati kérelme az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatására és a II. rendű alperes 5 308 67 Ft-ban és járulékaiban történő marasztalására irányult. Előadta, a peradatokból megállapítható, hogy a II. rendű alperes a lehívott bankgarancia összegéből 5 308 675 Ft-ot nem használt fel, így ez az összeg a felszámolási vagyonba tartozik.

Az I. rendű alperes fellebbezésében az első fokú ítélet részbeni megváltoztatását és a vele szemben előterjesztett kereset teljes elutasítását kérte. Fenntartotta azt az első fokú eljárásbeli jogi álláspontját, miszerint a visszatartott vállalkozói díj nem minősül óvadéknak. Hivatkozott továbbá arra, hogy a perben beszerzett szakvélemények megállapították: bruttó 52 532 098 Ft vállalkozói díj ellenében elvégeztette az elmaradt szerződéses munkanemeket, illetőleg a hibákat kijavíttatta, ezzel felhasználta az 5%-os mértékű visszatartott összeget, ezen felül a lehívott bankgaranciát is 2/3 részben. Álláspontja szerint az I. fokú ítélet ellentétes a Csődtv. 38. § (5) bekezdésében, az 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: 1959-es Ptk.) 271. § (1) bekezdésében, valamint az 1959-es Ptk. 306. §-ában foglaltakkal. Az csupán annyiban helytálló, hogy az I. rendű alperest megillette a beszámítás joga, amely meghaladja a fel nem használt bankgarancia összegét.

 

A Szegedi Ítélőtábla megállapításai

A fellebbezések alaposak.

A peres felek közötti jogvita két vállalkozási szerződéssel kapcsolatban alakult ki: egyrészt a Cs.-i Fogyatékos Otthon kivitelezésére irányuló 2005. március 21-ei, másrészt az M.-i D. Kórház és Rendelőintézet rekonstrukciós munkálataira megkötött 2002. február 15-ei szerződést érintette.

Az I. rendű alperessel szemben a felperes követelése kettős volt, részben a vállalkozási szerződés III.3.23.pontja alapján visszatartott 5%-os mértékű, bruttó 41 655 978 Ft összegű vállalkozói díj megfizetésére, részben a IV.3.78. pont alapján jóteljesítési garanciaként bankgarancia formájában nyújtott 15 000 000 Ft megfizetésére irányult.

A felperes és az alperesi jogelőd között nem vitatottan átalánydíjas építési-vállalkozási szerződés jött létre nettó 694 266 291 Ft-os vállalkozói díj kikötése mellett [1959-es Ptk. 402. § (1) bek.]. A felperesi kivitelező e szerződésből eredő kötelezettségeinek részben tett eleget, gazdasági ellehetetlenülése miatt 2007. február 20. napján, 95%-os készültségi foknál levonult az építkezésről anélkül, hogy a kivitelezést befejezte volna. Erre tekintettel a vállalkozói díj teljes összegére nem tarthat igényt, az csak abban az esetben illetné meg, ha valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen teljesítette volna. A félbemaradt építmény elkészítéséért a vállalkozónak járó díjat a vállalkozási szerződés alapján elvállalt összműszaki tartalom és a ténylegesen elért műszaki készültség egymáshoz viszonyított százalékos arányának meghatározásával és ennek a vállalkozási szerződésben szereplő átalánydíjra vetítésével kell számítani [Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2006. (XI. 30.) kollégiumi ajánlásának IV. tétele, BDT2006. 1303., és BDT2012. 2801.].

A perbeli esetben a felperes által elvégzett munka, a kivitelezés készültségi foka az építkezésről történt levonulás időpontjában a szerződésben foglalt műszaki tartalomhoz képest megközelítőleg 95%-os volt. Ezt a felperes által sem vitatott szakértői vélemény is alátámasztja. Tényként állapítható meg az is, hogy a teljesítés készültségéhez igazodó vállalkozói díjat a felperes megkapta. Teljesítés hiányában ugyanakkor a visszatartott vállalkozói díjra irányuló követelése alaptalan, hiszen a díj csak a teljesítés arányában illeti meg a vállalkozót.

Az I. rendű alperes jogelődje részére nyújtott „jóteljesítési garancia” kapcsán az ítélőtábla megjegyzi az alábbiakat:

Nem volt vitatott az elsőfokú eljárásban, hogy az alperesi jogelőd a felperes által nyújtott 15 000 000 Ft összegű bankgaranciát 2007. március 30. napján lehívta. A bírói gyakorlat (ÍH2010. 121. eseti döntés) szerint ez a „jóteljesítési garancia” tartalmát tekintve óvadék [1959-es Ptk. 270. § (1) bek.], a jövőben felmerülő esetleges hibás teljesítésből eredő követelések fedezetéül szolgál arra az esetre, ha azzal összefüggő kötelezettségeit a vállalkozó nem teljesítené. Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság a Csődtv. 38. § (5) bekezdése alapján, hogy ha az adós valamely kötelezettség biztosítására a felszámolás kezdő időpontjáig óvadékot nyújtott, a jogosult – a felszámolás megindulásától függetlenül – az óvadékból a felszámolás közzétételétől számított 3 hónapon belül, az 1959-es Ptk. 271. §-a szerint közvetlenül kielégítheti követelését, ezt követően azonban köteles a fennmaradó összeget a felszámoló részére elszámolással haladéktalanul kiadni. A peradatokból egyértelműen megállapítható, hogy a lehívott összegből 10 876 120 Ft a felperesi hibás teljesítéssel összefüggésben került felhasználásra, ami azt jelenti, hogy a fennmaradó 4 123 880 Ft megfizetésére tarthatna igényt a felperes. A felperesi felszámoló azonban 4 932 310 Ft, vagyis magasabb összegben visszaigazolt alperesi hitelezői igényt tartott nyilván, e vonatkozásban az I. rendű alperes jogutódlásának átvezetése megtörtént, ezért a jogutódot megilleti a beszámítás joga a bankgaranciából fennmaradó összeg vonatkozásában (BDT2007. 1655.). A beszámítás erejéig pedig a kötelezettségek megszűnnek [1959-es Ptk. 296. § (2) bek.], melynek következtében a kereset e tekintetben is alaptalan.

A felperes a II. rendű alperest kizárólag a 2002. február 15. napján az M.-i kórház rekonstrukciós munkálataira megkötött vállalkozási szerződés kapcsán nyújtott 9 459 439 Ft összegű jóteljesítési bankgarancia visszafizetésére kérte kötelezni. A peradatokból megállapítható volt, hogy a bankgarancia 2007. április 12. napján lehívásra került, abból azonban a II. rendű alperesi jogelőd csak 4 150 764 Ft-ot használt fel a hibás teljesítésből eredő javítási munkák céljára a felszámolást elrendelő végzés közzétételét (2007. május 3.) követő három hónapon belül. Ennek következtében a fennmaradó összeg tekintetében – mivel az alperes a jogszabályi határidőn belül nem élt az 1959-es Ptk. 271. §-a szerinti kielégítési jogával – a Csődtv. 38. § (5) bekezdése alapján II. rendű alperes elvesztette azt a jogát, hogy a visszatartott összegből kielégítse követelését, azt át kellett volna adnia a felszámolónak. Tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárásban a II. rendű alperes nem minősül a felperes hitelezőjének, nincs jelentősége annak, hogy az esetleges javítási költségek meghaladják a már felhasznált bankgarancia összegét, e vonatkozásban a kereset alapos.

A kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint részben megváltoztatta, az I. rendű alperessel szemben a keresetet elutasította, a II. rendű alperest 5 308 675 Ft és járulékai megfizetésére kötelezte, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

 

Az ismertetett döntés (Szegedi Ítélőtábla Gf. I. 30 464/2013.) a Bírósági Döntések Tára folyóirat 2015/12. számában 171. szám alatt jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.