Atipikus foglalkoztatás a bírói gyakorlatban III. rész Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikksorozatunk utolsó részében a távmunkavégzésről, a több munkáltató általi foglalkoztatásról, a munkaerő-kölcsönzésről és az egyszerűsített foglalkoztatásról olvashatnak.

9. Több munkáltató által létesített munkaviszony

Az Mt. a munkaerő-kölcsönzés mellett két további többalanyú munkaszerződést vezetett be. Az Mt. 195. § -ban szabályozott munkaszerződés esetén több munkáltató és egy munkavállaló áll egymással munkaviszonyban. A rendelkezés szabályainak alkalmazása azokban a munkakörökben célszerű, ahol a feladatok csekélyebb mennyiségére figyelemmel a munkavállaló foglalkoztatására teljes munkaidőben nincs lehetőség. A törvény azonban nem zárja ki azt sem, hogy a munkavállaló foglalkoztatására ilyen esetben is részmunkaidőben kerüljön sor.

A Kúria felhívta a figyelmet, hogy a munkaszerződésben meg kell határozni a munkabér fizetési kötelezettséget teljesítő munkáltató személyét, ugyanakkor a munkavállalói igény esetén a munkáltatók felelőssége egyetemleges.

A Kúria elé került egyik ügyben három munkáltató foglalkoztatta a felperest ügyfélkapcsolati menedzser, eszközlízing munkakör ellátására. Az alperesek egységes tulajdonosa 2016-ban létszámcsökkentést határozott el, amelyre hivatkozással a felperes munkaviszonyát az arra jogosult I. rendű alperes megszüntette. A perben a szervezeti egység fogalma volt a vitás, ugyanakkor a bíróság arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy az alperesek nem tudták hitelt érdemlően alátámasztani azon álláspontjukat, hogy azon szervezeti egységben került foglalkoztatásra a felperes, ahol a létszámcsökkentés elrendelésre került. Mindezekre tekintettel a felmondást jogellenesnek nyilvánította és az I. rendű alperest a kereset szerint marasztalta.

10. Távmunkavégzés

A joggyakorlat-elemző csoport által vizsgált egyik ügyben a felperes távmunkavégzés keretében állt az alperes alkalmazásában. Munkavégzésének helye a budapesti tartózkodási helye (III. kerület) volt. Az ügyben eljáró bíróság elsődlegesen az illetékesség kérdését vizsgálta.

Az eljáró bíróság megállapította, hogy a távmunkavégzéssel kapcsolatos munkaügyi perek elbírálására kizárólag a munkáltató székhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság rendelkezik illetékességgel, hiszen a távmunka szükségképpen nem munkáltatói telephelyen történik (BH1994. 461.). Az ügy érdemében kifejtette, hogy a csoportos létszámcsökkentés szabályait az Mt. 71. §-a és 196. §-a alapján a távmunkát végző munkavállalóra is alkalmazni kell, ezért a bíróság a távmunkavégzésre irányuló munkaszerződésben megjelölt szervezeti egység, illetve alperes székhelye tekintetében is vizsgálta, hogy megvalósult-e a csoportos létszámcsökkentés.

A Kúria a közalkalmazottak vonatkozásában megállapította, hogy ha a közalkalmazott kinevezése tartalmazza, hogy munkáját távmunkavégzés keretében látja el, annak egyoldalú, munkáltatói módosítása jogellenes.

A Kúria külön kitért a világjárvány kitörése óta különös fontos otthoni munkavégzés szabályrendszerére. A mindennapi szóhasználatban home office-nak nevezett munkavégzés azonban nem azonos a távmunka Mt.-ben szabályozott jogintézményével. Az alsóbb fokú bíróságok által megküldött ügyekben ugyan nem található a járványidőszakra vonatkozó, e témát érintő határozat, azonban a jogalkalmazás elősegítése érdekében szükséges áttekinteni az időszakot érintő jogalkotást.
A járvány első hullámában a 47/2020. (III.18.) Korm.rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig adott lehetőséget arra, hogy a munkáltató egyoldalúan és korlátlanul otthoni munkavégzést vagy távmunkavégzést rendeljen el a munkavállalói számára. A Korm.rendelet 2020. június 18-án hatályát vesztette.

Munkajogi mesterkurzus - Box

A járvány második hullámában az otthoni munkavégzésre a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI.11.) Korm. rendelet rögzítette, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató és a munkavállaló az Mt. 196. §-ától megállapodásban eltérhet, továbbá úgy rendelkezett, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az Mvt. 86/A. §-át nem kell alkalmazni. Lehetőséget teremtett arra is, hogy a munkáltató a távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak a havi minimálbér 10%-át kitevő összeg fizetését költségként elszámolható tételnek minősítse.

A 487/2020. (XI.11.) Korm.rendelet átfogó módosítására 2021. július 3-án került sor. Az új rendelkezések szerint az Mt. 196. § -a nem alkalmazható, helyette a Kormányrendelet 3. § (2)-(6) bekezdéseiben foglalt szabályok az irányadók. Az új rendelkezések szerint jelenleg nemcsak a kizárólag a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen történő munkavégzés minősül távmunkának, hanem az is, ha a munkavállaló a munkáját a munkaidő egy részében végzi otthon. A módosítás bővíti a távmunkában végezhető munkakörök csoportját, annak már nem feltétele, hogy a munkavégzés számítástechnikai eszközzel történjen és annak eredményét elektronikusan továbbítsák. A jogszabály külön nevesíti a „nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka” fogalmát, amelyre eltérő munkavédelmi szabályok vonatkoznak. A veszélyhelyzet idején a munkavégzésre ideiglenesen bevezetett „home office” csak részben felelt meg, az Mt. távmunkavégzésre vonatkozó szabályainak. A hatályos Korm.rendelet szabályai azonban már jól alkalmazhatóak a gyakorlatban kialakult munkavégzési helyzetekre is. A feleknek a távmunkavégzésben a munkaszerződésben kell megállapodni, azonban – eltérő megállapodás hiányában – a munkavállaló a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmadában végezhet ilyen módon munkát. A munkáltató utasítási joga csak az elvégzendő feladatok jellegére terjed ki, ellenőrzési jogát pedig távolról, online, vagy a távmunkavégzés helyén személyesen gyakorolja.

11. A munkaerő-kölcsönzés

A Kúria kiemelte, hogy a munkaerő-kölcsönzés jogintézményét a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2001. évi XVI. törvény vezette be, majd a szabályozást a jogalkotó többször módosította. 2010-től kezdődően a törvény 5 évben limitálta a kikölcsönzés időtartamát, amely időtartamba – a határozott idejű munkaviszonyokkal egyezően – az előző kikölcsönzés megszűnésétől számított hat hónapon belül történő ismételt kikölcsönzés időtartama is beszámít.

A Kúria elé került ügyekben jellemzőnek tekinthetőek azok az ügyek, amelyekben a munkaügyi ellenőrzés során kerül sor a jogviszony minősítésére és a munkáltató a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perben vitatja a hatóság határozatát.

A Kúria kiemelte, hogy Az ítélet indokolása szerint a szerződési szabadság nem jelenti azt, hogy a polgári jogi jogviszonyban álló, munkaviszonyban foglalkoztatott személyek munkavégzésre történő átengedéséről és átvételéről, foglalkoztatásáról megállapodást kötő felek a munkajogi szabályokat figyelmen kívül hagyhatják.

A joggyakorlat-elemzésbe bevont, a témát érintő több közigazgatási per tényállása szerint a munkáltató szövetkezet a munkavállalókat tagként jegyezte be, majd ezt követően foglalkoztatásukra „Feladatellátási megállapodás” alapján más munkáltatónál került sor. A munkaügyi ellenőrzés keretében meghozott határozatok megállapították, hogy a felperesek munkaerő-kölcsönzés leplezésére irányuló megállapodást kötöttek, így a munkavállalókat az I. rendű felperes Kft. színlelt, munkaerő-kölcsönzés leplezésére irányuló szerződés alapján foglalkoztatta, a II. rendű felperes szociális szövetkezetet pedig pénzbírsággal sújtotta.

A Kúria felhívta a figyelmet a BH 2021.111. számú döntésre, amely szerint a munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony megszűnésére és megszüntetésére az Mt. általános szabályait kell alkalmazni, ugyanakkor a munkaviszony atipikus jellegére tekintettel az Mt. 220.§ (1) bekezdése a felmondás összefoglaló indokai közül a munkáltató működésével összefüggő oknak minősíti a kikölcsönzés megszűnését. E jogszabályi rendelkezés tehát nevesít egy olyan, a kölcsönbeadó munkáltató egyoldalú jognyilatkozatához kötött indokot, amely önmagában alapot ad a munkaviszony felmondással történő megszüntetésére.

A fenti jogesetekkel összefüggésben a joggyakorlat-elemző csoport vizsgálta az Mt. 221. § (4) bekezdésében meghatározott egyetemleges felelősség kérdését, azt, hogy e szabályozás alapján a munkavállaló indíthat- e keresetet kizárólag a kölcsönvevő munkáltatóval szemben, illetve a két munkáltató perjogi helyzete az együttes perlés esetén hogyan alakul.
A csoport véleménye szerint amennyiben a munkavállaló a kikölcsönzés során számára okozott kárért vagy személyiségi joga megsértéséért kizárólag a kölcsönvevő munkáltatóval szemben érvényesíti igényét, célszerűnek mutatkozik a kölcsönbeadó munkáltató perbevonása. Ilyen esetben a munkáltatók között pertársaság jön létre, amelynek jellegét az adott tényállás és az alkalmazandó anyagi jog határozza meg. Az egyetemleges felelősség önmagában nem eredményez kényszerű pertársaságot.
A munkavállaló és a kölcsönvevő munkáltató közötti jogvita a Pp. 508. §-a alapján munkaügyi pernek minősül, amelyben az Mt. 285. §-a szerint a munkaügyi perekre hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.

12. Az egyszerűsített foglalkoztatásra, vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

A vizsgált ügyekből megállapítható, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás rugalmas szabályai ellenére számos visszaélés tapasztalható. Azokban az egyedi jogvitákban, amikor a bíróságok elfogadták az egyszerűsített foglalkoztatás fennállását, a munkavállaló sikerrel bizonyította, hogy a bejelentett időnél magasabb óraszámban dolgozott a munkáltatónál, ezért a munkáltatót elmaradt munkabér megfizetésére kötelezték.

A Kúria kiemelte, hogy az Efotv. 2. § (2) bekezdésében foglalt időkorlátot meghaladó időtartamra létesített munkaviszony nem minősülhet egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonynak.

Az elsőfokú bíróság elfogadta, hogy a felperes hetente 2-3 alkalommal, esetenként 2-3 órán át tartó munkavégzése egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonynak minősült. A törvényszék a munkavégzés állított időtartamából levont következtetése szerint a felperes munkavégzésének tartama naptári évre vetítve meghaladta az Efotv. 2. § (3) bekezdésében írt 90 naptári napos időkorlátot, ezért a felek között fennálló jogviszonyt munkaviszonyként értékelte.

A Kúria a Kfv.X.37.814/2018. számú határozatában (BH 2019.210.) állást foglalt abban, hogy hogy egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony munkaerő-kölcsönzés céljából is létesíthető, az Mt. 201-203. §-ok alkalmazását az Mt. 222. §-a nem zárja ki. Azt azonban, hogy azonos felek között egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony és egy további munkaviszony párhuzamosan álljon fenn, az Mt. – az erre irányuló munkaszerződés érvénytelenségének kimondásával – kifejezetten tiltja, ahogyan azt is, hogy a felek a közöttük fennálló munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében módosítsák.

(kuria.birosag.hu)
Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.