Eljárásjogi változások a szigorított védekezés időszakában Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Változnak a polgári peres eljárásban, a végrehajtási eljárásban, közjegyzői eljárásokban alkalmazandó szabályok és a közigazgatási bírósági eljárásai is.

A szigorított védekezés időszaka szükségessé tette meghatározott eljárásjogi rendelkezési rendelkezések ismételt bevezetését március 8-ától. Ennek részletszabályait a szombati Magyar Közlönyben kihirdetett 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem

2021. március 8. és 2021. április 5-e közötti időszakban (szigorított védekezés) a kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint a szigorított védekezés ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének határidejébe a szigorított védekezés időtartama nem számít bele.

 

A vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályok

Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje a szigorított védekezés ideje alatt járna le – a nyilvános vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozata kivételével -, a határidő a szigorított védekezés megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

 

A bírósági végrehajtás

A szigorított védekezés ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor, a kézbesítésre vonatkozó határidő a szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. A végrehajtó a végrehajtási eljárás megindulását követően a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az adós részletfizetési szándékát a végrehajtó felé jelzi, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja. A végrehajtási eljárás során az iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik.

A szigorított védekezés megszűnését követő napig felfüggesztésre kerül a személyes ügyfélfogadás, ez idő alatt az érintettek számára elektronikus eszköz igénybevétele útján vagy írásban, a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrénnyel biztosítandó a rendelkezésre állás. Egyedi végrehajtási ügyben felvilágosítás távközlési eszköz útján, a felvilágosítást kérő beazonosítását követően felvilágosítás adható.

A végrehajtó a szigorított védekezés megszűnését követően intézkedhet (határidő a szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon újrakezdődik)

– helyszíni eljárás, hagyományos árverés, helyszíni eljárási cselekmény lefolytatása iránt,

– az ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben tett intézkedés, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekmény foganatosítása iránt (ha a szigorított védekezés megszűnését követő 15. nap november 15. és április 30. napja közötti időszakra esik, a határidő április 30. napját követő 15. napon újrakezdődik),

– végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt,

– meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben, valamint eljárási cselekmény foganatosítása iránt (olyan meghatározott cselekmény végrehajtása iránt azonban lehet intézkedni, amelyet az elrendelő hatóságok maguk hajtanak végre, és amelynek egyúttal célja az emberi élet vagy egészség megóvása, illetve az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, azonban mégsem foganatosítható, ha azt olyan helyen kellene megtenni, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll).

A szigorított védekezés megszűnését követő 15. napon intézkedhet a végrehajtó

– a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt,

– a természetes személy adós lakóingatlanának folyamatos árverezése iránti hirdetménye kapcsán a lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt.

A gyermek visszavitelét elrendelő határozat és a szülői felügyelet és kapcsolattartás tárgyában hozott olyan határozat végrehajtásának elrendelésére nem kerülhet sor, amely alapján a gyermeket külföldön élő személy részére kell átadni. A végrehajtás elrendelésére vonatkozó határidő a szigorított védekezés megszűnését követő napon újrakezdődik.

A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a szigorított védekezés fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének. A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

 

A fizetési meghagyásos eljárás

A közjegyzőnél a szigorított védekezés megszűnését követő napig szóban beadvány nem terjeszthető elő, a megszűnésig a fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére nem kerülhet sor, a kézbesítésre vonatkozó határidő a szigorított védekezés megszűnését követő napon újrakezdődik.

 

A bíróságokra vonatkozó szabályok

A jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfél által szóban előterjesztendő kérelem és indítvány jegyzőkönyvbe foglalására meghatározott ügyfélfogadás szünetel. A bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A cégeljárással kapcsolatban a nyilvántartó bíróság kizárólag okirati bizonyítást folytathat le. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat kizárólag postai úton vagy elektronikus úton nyújt céginformációs és egyéb szolgáltatást.

A szigorított védekezés ideje alatt a bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkészítő eljárást lefolytató szerv a tanú meghallgatásának szükségessége vagy az eljárás alá vont személy meghallgatás vagy tárgyalás tartása iránti kérelme esetén írásbeli vallomástételt engedélyezhet.

 

A Pp. megváltozó szabályai

Peres eljárásokban a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni, azzal, hogy a bíróság – szükség esetén – további nyilatkozatok írásban történő benyújtására is felhívhatja a feleket, illetve ha a jogi képviselő vagy a fél személyes meghallgatása szükséges, személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján jár el a perfelvétel lezárása érdekében. Ezek a rendelkezések irányadóak a személyi állapotot érintő perekben is. A bíróság a felek kérelmére sem tart perfelvételi tárgyalást. A bíróság a perfelvétel lezárása előtt a feleket erre írásban figyelmezteti, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság a perfelvétel lezárását írásban közli a felekkel.

Az érdemi tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. Ha ennek feltételei nem biztosítottak, a tárgyalás megtartása helyett, a tárgyaláson felveendő nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján szerzi be, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíti. (Ez a szabály alkalmazandó a közigazgatási bírósági eljárások során is!)

Ha az eljárási cselekmény lefolytatása olyan személyes közreműködést igényel, ami ezen a módon nem foganatosítható, a bíróság a továbbiakban a tárgyaláson kívüli, valamint a fenti módon foganatosítható eljárási cselekményeket folytatja le. Ha ezeket az eljárási cselekményeket a bíróság lefolytatta, vagy nincs ilyen lefolytatandó eljárási cselekmény, ettől az időponttól a személyes közreműködést igénylő, de nem foganatosítható eljárási cselekmény akadályának elhárultáig vagy a szigorított védekezés megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele. (Ez a szabály alkalmazandó a közigazgatási bírósági eljárások során is!) A bíróság végzésben állapítja meg az akadály bekövetkezésének időpontját, valamint tájékoztatást ad a jogkövetkezményekről.

A peres eljárásokban az eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére korlátlan számban van helye. Ha a bíróság ideiglenes intézkedést a perindítást megelőzően elrendel, a per megindítására a bíróság által megállapított határidő a szigorított védekezés megszűnését követő napon kezdődik. Az ideiglenes intézkedés elbírálása során a felek csak írásban nyilatkoztathatók meg.

Az első fokon eljáró bíróság egy hivatásos bíróból áll. A beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni. Ha az eljárásban hirdetményi kézbesítésnek van helye, az eljárás félbeszakad a hirdetményi kézbesítés okának megszűnéséig vagy a szigorított védekezés megszűnéséig.

Ha a perben március 8-át megelőzően megtartott tárgyalás elhalasztását követően további eljárási cselekmény foganatosítása nem szükséges, vagy a bíróság azokat a szigorított védekezés szabályai szerint foganatosította, a bíróság írásban figyelmezteti a feleket a tárgyalás berekesztésére, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

A perbeli egyezséget a bíróság a felek nyilatkoztatását követően végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja (ezt kézbesítés útján kell közölni a felekkel). A jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van. (Ez a szabály alkalmazandó a közigazgatási bírósági eljárások során is!)

A fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban a bíróság tárgyaláson kívül jár el. Ha a perorvoslati kérelem tárgyában tárgyalás tartásának lenne helye, vagy azt bármelyik fél kérte, vagy a tárgyalást már kitűzték, az eljáró bíróság soron kívül értesíti a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálás tényéről, és lehetőséget biztosít arra, hogy a felek nyilatkozataikat írásban előterjeszthessék.

 

A közjegyzői nemperes eljárások

A szigorított védekezés ideje alatt – a közjegyzői törvényben szabályozott eljárások, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetésére irányuló eljárás, valamint a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásának vezetésére irányuló eljárás kivételével – a kérelem, illetve egyéb beadvány szóban nem terjeszthető elő, az iratbetekintési jog személyes megjelenés útján nem gyakorolható, személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni.

Az erre az időszak ideje alatti időpontra teljesítendő, személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményeket – a fenti kibételek, valamint a hitelbiztosítéki rendszerben történő regisztráció (annak módosítása, törlése) és ezzel összefüggésben azonossági nyilatkozat tétele kivételével – a közjegyző elhalaszthatja, erről az érintetteket értesíti, az el nem halasztott ilyen eljárási cselekmények elmulasztása esetén a mulasztás jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak.

Ezen időszakban a közjegyzői okirat (kivéve a végintézkedést tartalmazó közjegyzői okirat) felolvasása, valamint a közjegyzőt terhelő tájékoztatási kötelezettség teljesítése hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján is történhet. Aláírás vagy kézjegy valódisága tanúsítása, valamint külföldi eljárásban történő felhasználás céljára peren kívüli eskü vagy fogadalom tételének tanúsítása során az okirat felolvasása, illetve megmagyarázása a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján is történhet.

A hagyatéki eljárásban tárgyalást kitűzni nem lehet, ezt a közjegyző a szigorított védekezés megszűntét követő időpontra halasztja el. A szigorított védekezés előtt kitűzött tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. Ha erre nincs lehetőség, a kitűzött tárgyalást a szigorított védekezés megszűnését követő időpontra kell elhalasztani. A szigorított védekezés ideje alatt végintézkedés hiányában a hagyaték főszabályként tárgyalás tartása nélkül is átadható. Ezen kívül akkor is átadható tárgyalás tartása nélkül a hagyaték, ha a közjegyző mindazoknak, akiket a hagyatéki tárgyalásra kellene megidéznie, a hagyatékátadó végzés tervezetét (és ha az örökhagyó után még ki nem hirdetett végintézkedés maradt, a végintézkedés kihirdetéseként annak egyszerű másolatát) kézbesíti, és annak kézbesítésétől számított 15 napon belül egyik érdekelt sem nyilatkozik kifejezetten akként, hogy a hagyatékátadó végzés tervezetét nem fogadja el.

 

A közigazgatási bírósági eljárások

A régi Pp. hatálya alá tartozó eljárásokban végrehajtás felfüggesztésének, a közigazgatási perrendtartás hatálya alá tartozó eljárásokban azonnali jogvédelemnek nincs helye, ha a közigazgatási cselekmény az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárításához vagy a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvásához kapcsolódik.

Személyes meghallgatás szükségessége esetén itt is a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Hirdetményi kézbesítés esetén az eljárás félbeszakad a hirdetményi kézbesítés okának megszűnéséig vagy a szigorított védekezés megszűnéséig. A beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni. A szigorított védekezés ideje alatt a bíróság tárgyaláson kívül jár el, ideértve a perorvoslati eljárásokat is. Ha tárgyalás tartásának lenne helye, vagy azt bármelyik fél kérte, vagy a tárgyalást már kitűzték, az eljáró bíróság soron kívül értesíti a feleket a tárgyaláson kívüli elbírálás tényéről, és lehetőséget biztosít arra, hogy a felek nyilatkozataikat írásban előterjeszthessék.

Ha a szigorított védekezés kihirdetése előtt még megtartott tárgyalás elhalasztását követően a szigorított védekezés ideje alatt további eljárási cselekmény foganatosítása nem szükséges, vagy a bíróság azokat a szigorított védekezés szabályai szerint foganatosította, a bíróság írásban figyelmezteti a feleket a tárgyalás berekesztésére, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

 

A Közszolgálati Döntőbizottság eljárása

A szigorított védekezés ideje alatt a közszolgálati panasz szóban nem terjeszthető elő, és a Közszolgálati Döntőbizottság Titkárságán az eljárás iratainak megtekintésére nincs lehetőség.

 

A Be.-re vonatkozó szabályok

A vádemelés után tárgyalást és nyilvános ülést 2021. április 5-ét követő időpontra kell kitűzni, illetve elhalasztani, feltéve, hogy az eljárási cselekmény telekommunikációs eszköz útján nem tartható meg. Ha az eljárás célja a halasztás következtében meghiúsulna, az egyes bíró vagy a tanács elnöke a bíróság elnökének tájékoztatását követően dönt a tárgyalás vagy nyilvános ülés megtartásáról.


Kapcsolódó cikkek

2021. március 6.

Gazdaságvédelmi intézkedések a szigorítások miatt

A védelmi intézkedések szigorítása szükségessé tette a gazdaságba történő beavatkozást és új gazdaságvédelmi intézkedések meghozatalát. A péntek éjszaka 23:41-kor kihirdetett rendelet rendelkezik a szocho, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség megfizetése alóli mentességről, bértámogatásról, internet támogatásról és a bérleti díj alóli mentességről.
2021. március 5.

Szigorították a védelmi intézkedéseket

Kihirdetésre került a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló Korm. rendelet, mely további korlátozásokat vezet be a kijárási tilalmon kívüli időszakra (reggel 5 óra és este 8 óra között) március 8-ától.