Adóregisztráció – az adószám-megállapítás akadályai és a kimentési kérelem


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy új cég alapításakor mindig izgalmas az az időszak, ami a bejegyzési kérelem és az úgynevezett tanúsítvány – amely a legfontosabb cégadatokat tartalmazza – visszaérkezéséig eltelik.

Bár manapság már számos módja van annak, hogy előzetesen meggyőződjünk arról, adóhatósági szempontból van-e bármilyen akadálya az adószám megállapításának, és így a végleges bejegyzésének, nem árt kicsit feleleveníteni az egyes, az adószám megállapítását akadályozó okokat, valamint a kimentési lehetőségeket.

Az adószám megállapításának akadályai az adóregisztrációs eljárásban

Az adóregisztrációs eljárás célja – egyebek között a feketegazdaság visszaszorítása érdekében – az, hogy megakadályozza, illetve megnehezítse a kifejezetten adóelkerülési célból létrehozni szándékozott társaságok alapítását.

Az adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (röviden: NAV) a cégbejegyzésre kötelezett adózó adószámának megállapítását megelőzően a bejelentett adatok és a saját nyilvántartásában szereplő adatok egybevetésével, a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem benyújtását követően az alábbiakat vizsgálja meg:

a) adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult tagja,

b) korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság adózó esetében az ötven százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese, ilyen mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely tagja vagy részvényese,

c) egyszemélyes gazdasági társaság adózó esetében a tag vagy részvényes

tekintetében fennáll-e olyan körülmény, amely az adószám megállapításának akadályát képezi.

Lényeges szabály tehát, hogy ha a korlátolt felelősségű társaságnak vagy a zártkörűen működő részvénytársaságnak nincs ötven százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, úgy az adószám megállapítása akadálya bármely tag, vagy részvényes esetébe fennállhat.

A NAV az adószám megállapítását az alábbi esetekben tagadja meg:

  • az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, részvényese olyan, más adózó jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja vagy részvényese, amely

ad1) száznyolcvan napon keresztül folyamatosan fennálló, ötmillió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében tízmillió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik,

ad2) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül ötmillió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében tízmillió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, vagy

ad3) adószámát a NAV az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző öt éven belül jogerősen törölte,

  • az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, részvényese az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján száznyolcvan napon keresztül folyamatosan fennálló, ötmillió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében tízmillió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy
  • az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, részvényese az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a vezető tisztségviselői pozíciótól, illetve e foglalkozástól jogerősen eltiltottnak minősül.

Az ad1) alpontban és a második francia bekezdésben szabályozott esetekben nem tekinthető fennálló adótartozásnak az adótartozás azon része, amely végleges adóhatósági határozaton alapul, feltéve, hogy a határozat ellen a keresetindítási határidő még nem telt el, vagy az adózó által a határozat ellen indított közigazgatási per jogerősen még nem zárult le (eme esetekben az adóhatósági határozaton alapuló adótartozás a közigazgatási per megindítására nyitva álló határidő eredménytelen lejártát követő naptól, illetve a közigazgatási per jogerős lezárását követő naptól tekinthető fennállónak, ha az adóhatósági határozatot a bíróság jogszerűnek ítélte).

További feltétele az adószám megállapítása megtagadásának a fenti ad1)–ad3) alpontokban meghatározott esetekben, hogy az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, részvényese más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszonya

a) az ad1) és ad2) alpontok szerinti esetben az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 360. napon vagy azt követően bármelyik napon,

b) az ad3) alpont szerinti esetben pedig az adószám törlését kimondó véglegessé vált határozat meghozatalának napján vagy az azt követő bármelyik napon fennállt.

A kimentési kérelem az adóregisztrációs eljárásban

Mivel az adószám kiadásának megtagadását nem minden esetben előzi meg jogsértő magatartás, a jogalkotó lehetőséget biztosít a jogkövetkezmények alóli mentesülésre is.

Ha a NAV az adószám megállapítását megtagadta, az a vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes, akire tekintettel az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámát megtagadta, az adószám megállapítását megtagadó határozat adózóval történő közlésétől számított tizenöt napon belül kimentési kérelmet terjeszthet elő. Kiemelten fontos, hogy a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

A NAV az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozatot az alábbi esetekben vonja vissza, és az adószámot megállapítja:

  1. amennyiben az adószám megállapítását az előző fejezet ad1), ad2) alpontja, vagy második francia bekezdésében foglalt okból tagadta meg és az érintett vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes bizonyítja, hogy

aa) az adószám megállapításának megtagadására okot adó tartozást az azt felhalmozó adózó azért nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét egy vagy több vevő, illetve megrendelő részben vagy egészben nem egyenlítette ki,

ab) a vevőkkel, megrendelőkkel szemben fennálló, illetve a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontjában fennállt határidőre ki nem egyenlített követelések összege az adótartozás összegét eléri vagy meghaladja, illetve a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontjában elérte vagy meghaladta, és

ac) az adótartozást felhalmozó adózó a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható,

  1. amennyiben az adószám megállapítását az előző fejezet ad1) vagy második francia bekezdésében foglalt okból tagadta meg, az érintett vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes igazolja, hogy

aa) a kizáró ok alapjául szolgáló adótartozás már nem áll fenn, vagy

ab) jogviszonya öröklés útján létesült és a kizáró ok alapjául szolgáló adótartozás nem tagi, illetve részvényesi jogviszonyának időtartama alatt, vagy jogviszonya megszűnését követő száznyolcvan napon belül keletkezett.

A NAV az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozatot visszavonja, és az adószámot megállapítja akkor is, ha az adószám megállapítását az előző fejezet ad3) alpontja alapján tagadta meg, és az érintett vezető tisztségviselő, cégvezető, tag vagy részvényes

a) az adószám megtagadására okot adó adószámtörléssel érintett adózóban tagi, részvényesi jogviszonnyal nem rendelkezett, és

b) bizonyítja, hogy vezető tisztségviselőként vagy cégvezetőként a törölt adószámú adózó jogszerű működésének helyreállítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Ez utóbbi esetekben kimentési oknak minősül, ha az adószám törléséről szóló határozat véglegessé válására tekintettel indult cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárás azért került megszüntetésre, hogy az adózó a cég törvényes működését helyreállította.

A NAV az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozatot visszavonja, és az adószámot megállapítja továbbá akkor is, ha az adószám megállapítását az előző fejezet ad1)–ad3) alpontjai alapján tagadta meg, és az érintett tag vagy részvényes igazolja, hogy az akadályhordozó adózóban vezető tisztségviselőnek, cégvezetőnek, képviseletre jogosult tagnak nem minősült, továbbá azt, hogy

(i) az adózóban közvetlenül vagy közvetett módon huszonöt százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal nem rendelkezett, vagy

(ii) az adózóban közvetlenül vagy közvetett módon ötven százalékot meghaladó szavazati joggal nem rendelkezett és minden tőle elvárhatót megtett az akadály bekövetkezésének elkerülésére vagy fennállásának megszüntetésére.

Láthatjuk tehát, hogy nem reménytelen a cégbejegyzés elérése az adószám megállapításának megtagadása esetén sem, de érdemes már a cégbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően körültekintően eljárni, és a kockázatot a minimálisra csökkenteni.

ECOVIS új logo

A cikk szerzője dr. Bihary Ákos senior partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.
Kapcsolódó cikkek

2023. december 6.

A vendégmunkás törvény visszavonásának hatása a harmadik országbeliek foglalkoztatására

A vendégmunkások hazai foglalkoztatásáról szóló törvény 2023. november 1-jén lépett volna hatályba, azonban a Kormány még októberben úgy döntött, hogy a kihirdetett jogszabályt visszavonja és új törvényjavaslatot készít elő. Az érintetti kör mindenesetre továbbra is dolgozhat Magyarországon, foglalkoztatásukra pedig – ahogy eddig is – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Harmtv.) szabályai vonatkoznak.