Jogszabályfigyelő 2023 – 9. hét


Alábbi cikkünkben a 2023/29–32. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a földforgalmi törvény szabályainak az értelmezésről, a többségi befolyás alatt álló gazdálkodók felszámolásáról és egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Volt haszonbérlői minősítés az előhaszonbérleti jog szempontjából
 2. A többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályai
 3. Közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosítása

 

Volt haszonbérlői minősítés az előhaszonbérleti jog szempontjából

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) az előhaszonbérleti jog gyakorlására jogosult volt haszonbérlői minősítés kapcsán feltételként írja elő a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földnek a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyásának kezdeményezését közvetlenül megelőző legalább 3 éven keresztül történő haszonbérletét azzal, hogy a haszonbérleti szerződés nem a felek egyoldalú felmondása vagy kölcsönös megállapodása miatt szűnt meg, illetve a föld kényszerhasznosításba adására sem került sor a haszonbérlet szerződés fennállásának időtartama alatt.

A törvényi szabályozással összefüggésben a 3353/2021. (VII. 28.) AB határozat alkotmányos követelményként állapítja meg, hogy: „[…] a volt haszonbérlőt a haszonbérleti jogviszonya jogszerű megszűnését követően is megilleti az előhaszonbérleti jog akkor, ha azt már a megelőző haszonbérleti jogviszonya idején is jogszerűen gyakorolta, de a joggyakorlása rajta kívül álló, neki fel nem róható okból nem vezetett eredményre.”

Az alábbiakban hivatkozott jogegységi eljárásra az a körülmény szolgáltatott okot, hogy: „Az Alkotmánybíróság kijelölte a Földforgalmi tv. 47. § (1) és (2) bekezdéseiben a volt haszonbérlő meghatározásához használt »közvetlen megelőző« fogalom értelmezésének alkotmányos kereteit. A Kúria e feltételnek az alkotmányos követelménnyel összhangban történő értelmezésével egyetértett […]. A jogegységi eljárás alatt a jogalkotó 2023. január 1-jei hatállyal módosította a Földforgalmi tv. 47.  §-át, kiegészítve az (1a) és (1b) bekezdésekkel. A Jogegységi Panasz Tanács az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása körében – figyelemmel elsősorban a jogszabályváltozásra – arra szorítkozott, hogy az alkotmányos követelmény megállapítása előtt hozott határozatok kötelező erejét feloldja. A Jogegységi Panasz Tanács megállapította továbbá, hogy a BHGY-t illetően is korrekcióra van szükség az indítvánnyal érintett gyakorlat körében. Ennek alapján arról rendelkezett, hogy a Kúria Kfv.III.37.328/2016/7. és Kfv.III.37.301/2017/4. számú határozatai a jövőben kötelező erejű határozatként nem hivatkozhatók.”

 • Joganyag: 2/2023. JEH határozat (Jpe.IV.60.036/2022/11. szám) a Földforgalmi törvényben rögzített „közvetlen megelőző” minősítés megítéléséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/32. (III. 2.)
 • Hatályos: a jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel (2023. 03. 02.) időpontjától kötelező.
 • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

 

A többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályai

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet szabályait az 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásokban és az adott felszámolási eljárás adósának a többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet vonatkozásában kell alkalmazni.

 • Joganyag: 64/2023. (III. 1.) Korm. rendelet a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/31. (III. 1.)
 • Hatályos: 2023. 03. 02., 2023. 03. 16
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosítása

A tervpályázati eljárás és a közbeszerzések kizárási szabályait, a minősített beszerzésekre vonatkozó mentességi előírásokat, valamint az elektronikus közbeszerzéssel és egyajánlatos közbeszerzések csökkentésével összefüggő rendelkezéseket is módosította – egyebek mellett – az alábbiakban hivatkozott jogszabálycsomag.

 • Joganyag: 54/2023. (II. 27.) Korm. rendelet közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/29. (II. 27.)
 • Hatályos: 2023. 02. 28., igazságügyi miniszter egyedi határozatával megállapított nap
 • Megjegyzés: 7 kormányrendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Kapcsolódó cikkek

2023. március 17.

A személyes e-mail cím kezelése önmagában nem valósítja meg automatikusan a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jog megsértését

Az érintett természetes személy teljes nevét tartalmazó, saját használatú e-mail címe személyes adatnak minősül. A személyes adat jogellenes kezelése önmagában, egyéb tényállási elem hiányában azonban nem valósítja meg automatikusan a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jog megsértését – a Kúria eseti döntése.

2023. március 14.

Az eltűntnek nyilvánítás– Bpnp. IV.

Az alábbi cikk a bírósági polgári nemperes eljárásokról szóló törvényhez íródott kommentár eltűntnek nyilvánítási eljárást tárgyaló részletét ismerteti.